Czekamy na KONTAKT

                          ZADZWOŃ 22/782-41-88

Przeglądy okresowe elektronarzędzi 

mphoto  

 

W naszym serwisie wykonujemy okresowe przeglądy narzędzi elektrycznych obejmujące ocenę stanu technicznego, badanie rezystancji izolacji, prowadzenie kartotek elektronarzędzi i kontrolę kompletności wyposażenia. W trakcie przeglądu oceniamy stan ogólny narzędzia z szczególnym uwzględnieniem przewodu i wtyczki, sprawdzenia pracy narzędzia i kontroli wycieku smaru.

Przeprowadzamy także oględziny wewnętrzne i sprawdzamy kluczowe podzespoły, m.in. wirnik i komutator oraz szczotki węglowe.

Pomiary przeprowadzamy przy użuciu sprzętu wysokiej klasy

miernik

Częstotliwość przeglądów okresowych uzależniona jest od rodzaju maszyny i sposobu ich wykorzystywania.

W przypadku elektronarzędzi brak jest precyzyjnych wytycznych co do okresów pomiędzy przeglądami. Użytkownik powinien w tym przypadku zastosować się do instrukcji dołączanej do urządzania przez producenta. Można również kierować się w tym zakresie zaleceniami z Polskich Norm (PN-88/E-08400/10), które przewidują przeglądy co 2, 4 lub 6 miesięcy w zależności od kategorii elektronarzędzi.

Z przeprowadzanych przeglądów sporządzany jest protokół, który wydawany jest właścicielowi narzędzia . Protokół należy zachować do kontroli odpowiednich organów przez 5 lat.

 

 Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą regeneracji akumulatorów w elektronarzędziach.

 

Poniżej prezentujemy odpowiednie artykuły Rozporządzania Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy:

Kontrola maszyn

§ 26. 1. W przypadku gdy bezpieczne użytkowanie maszyn jest uzależnione od warunków, w jakich są one instalowane, pracodawca powinien poddać maszyny:
      1) wstępnej kontroli po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy;
      2) kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy lub w innym miejscu.
          2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, dokonują jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

§ 27. Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były:
        1) okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje;
        2) specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa w pkt 1, w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem:
                 a) prac modyfikacyjnych,
                 b) zjawisk przyrodniczych,
                 c) wydłużonego czasu postoju maszyny,
                 d) niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy.

§ 28. 1. Wyniki kontroli, o których mowa w § 26 i 27, rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
            2. Jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.

§ 29. Jeżeli obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, pracodawca powinien zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników upoważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje.

§ 30. 1. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn, zwanych dalej "instrukcjami".
        2. Instrukcje zawierają co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:
              1) warunków użytkowania maszyn;
              2) występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
              3) praktyki użytkowania maszyn.
        3. Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników, których dotyczą.

§ 31. Pracodawca powinien informować pracowników o zagrożeniach związanych z maszynami znajdującymi się w miejscu pracy lub jego otoczeniu oraz roman smogorzewski wszelkich zmianach w nich wprowadzonych w takim zakresie, w jakim zmiany te mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo maszyny, nawet gdy pracownicy bezpośrednio nie użytkują tych maszyn.

§ 32. Pracodawca podejmie niezbędne działania, aby pracownicy:
           1) użytkujący maszyny odbyli odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpiecznego ich użytkowania;
           2) wykonujący naprawy, modernizację, konserwację lub obsługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.

§ 33. Pracodawca powinien konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie określonym w rozporządzeniu oraz umożliwiać pracownikom udział w dyskusjach w tych sprawach.

 

 

KOSZT POMIARU Z WYDANIEM KARTY ELEKTRONARZEDZI A 24 ZŁ /NETTO

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

logo_cub.pngkrysiak.jpgpobrane (1).jpgggp.jpgBosch-logo.jpgpobrane.jpgstiga.jpgviktus.jpgpobrane.pngcolma.jpgmakita.jpgnac.jpgoleo.jpgBeztytuu.pnglogo_arnold.pnglogo_wolf.pngpobrane (3).jpglogo_mtd.png