Czekamy na KONTAKT

                          ZADZWOŃ 22/782-41-88

 

 500x355 tu kupisz na raty1

 

Korzyści

 • masz możliwość nabycia wybranych towarów/usług przed czasem niezbędnym do zgromadzenia potrzebnych środków finansowych
 • kupując upragniony towar/usługi na raty, oszczędności możesz przeznaczyć na inny cel
 • możesz kupić towar/usługę lepszej jakości lub droższy

 

Jak kupić na raty?

Wybierz towar

Podpisz umowę o kredyt na zakup towarów i usług

Ciesz się zakupem

Wybierz towar
Podpisz umowę o kredyt na zakup towarów i usług
Ciesz się zakupem
Przygotuje ją dla Ciebie w sklepie pełnomocnik Banku

Masz pytania? Zadzwoń pod numer 195 00*

Gdzie kupić na raty?

Kupuj na raty w sklepach na terenie całego kraju oznaczonych logo Santander Consumer Bank S.A. oraz hasłem „Tu kupisz na raty”.

Tu kupisz produkty i usługi na raty - oznakowanie sklepów

Szukasz informacji na temat sklepu i jego oferty?  Zadzwoń pod numer 195 00*

 

1. Dokument potwierdzający tożsamość:

 • dowód osobisty
 • karta pobytu z wydanym zezwoleniem na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego1
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela2
 • karta pobytu lub karta stałego pobytu członka rodziny obywatela

oraz

2. Zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów

umowa o pracę

Rodzaj źródła dochodu

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy na zastępstwo lub umowy na czas wykonywania pracy
 • pełnienie funkcji społecznej
 • prowadzenie rodziny zastępczej
 • górnicze świadczenie urlopowe
 • zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego, marynarskiego
 • zasiłek macierzyński, chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne, roczny urlop zdrowotny dla nauczycieli
 • stałe dodatki do podstawowego wynagrodzenia określone w formie umowy lub ustawy (premia, refundacja kosztów paliwa, ryczałt za samochód prywatny, zwrot kosztów lub ryczałt za wynajem mieszkania, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, dodatki mundurowe, urlopowe, zasiłek i dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek rodzinny i dla osób samotnie wychowujących dziecko, diety wypłacane kierowcom)

Dokumenty akceptowane

 • ​wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia na konto lub aktualny „Pasek płacowy” lub „Lista płac”
 • informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych (RMUA), gdzie kwotą brutto jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • zaświadczenie5 o zatrudnieniu i wysokości zarobków
 • zaświadczenie5/umowa/uchwała Prezydium Sejmu/Rady Miasta/Rady Gminy o wysokości przyznanej diety /decyzja z PCPR/MOPS/Starosty o wysokości wypłacanego świadczenia z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej/odcinek ZUS lub przekaz pocztowy o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego
 • UWAGA: w przypadku kontraktu marynarskiego oprócz jednego z ww. dokumentów KUPUJĄCY powinien okazać książeczkę żeglarską z danymi osobowymi i z czytelnymi wpisami dat zamustrowania, wymustrowania z okresu min. 2 ostatnich lat, dokumentującymi pobyt na morzu przez 6 miesięcy w roku.

emerytura/renta

Rodzaj źródła dochodu

 • emerytura/renta krajowa
 • zasiłek/świadczenie przedemerytalne
 • renta z tytułu niezdolności do pracyzmniejszenie raty kredytu
 • renta socjalna
 • renta rodzinna
 • renta strukturalna
 • renta wyrównawcza
 • renta powypadkowa
 • świadczenie pielęgnacyjne/opiekuńcze, rehabilitacyjne
 • stałe dodatki łączone z podstawowym świadczeniem (kombatanckie, dla sierot, za tajne nauczanie, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny, świadczenia dla deportowanych i dla byłych żołnierzy górników, ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolei i za bezpłatny węgiel)

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie5 z ZUS/KRUS/WBE/MSWiA/ARiMR/Prokuratury Okręgowej o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER)
 • decyzja o przyznaniu waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego, w tym o wysokości wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego
 • 1 z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego
 • przekaz pocztowy, wyciąg bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego
 • zaświadczenie5 z banku lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto
 • wyciągi, zaświadczenia5 lub inne dokumenty potwierdzające wpłatę trzech ostatnich świadczeń rentowych oraz
 • zaświadczenie5 z towarzystwa ubezpieczeniowego o wysokości zgodnie z dokumentem przyznanej renty lub
 • pismo z sądu o wysokości przyznanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe renty oraz
 • PIT-11A lub PIT-40A

działalność gospodarcza

Rodzaj źródła dochodu

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (w tym przychód z najmu / dzierżawy) wg formy rozliczenia podatku dochodowego z US:
  • na zasadach ogólnych
  • w formie podatku liniowego
  • na podstawie ryczałtu
  • karty podatkowej

Dokumenty akceptowane

 • Ad a, c) zaświadczenie5 z US o wysokości osiąganych dochodów lub przychodów (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy)
 • Ad a) aktualne zestawienie z podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów (oryginał wydruku lub kopia wersji ręcznej) lub rachunek Zysków i Strat, lub Bilans z Księgi lub Zestawienie Obrotów, lub inne wydruki z systemów księgowych zawierających komplet informacji jak wymienione dokumenty (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy) – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe lub przez KLIENTA, jeżeli złoży na przedstawionym dokumencie oświadczenie o samodzielnie prowadzonej dokumentacji firmy5
 • Ad a‒d) przekaz pocztowy, wyciąg bankowy, lub inny dokument bankowy, zaświadczenie (w oryginale) potwierdzające wpływ zasiłku macierzyńskiego/zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego na konto
 • Ad a) przekaz pocztowy, wyciąg, zaświadczenie5 lub inne aktualne dokumenty bankowe potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie)
 • Ad a, b) dokumenty potwierdzające wpłatę zaliczki na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach dla rozliczeń na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie; akceptowane są dowody wpłat dokonanych: za IQ do 20 maja, za IIQ do 20 sierpnia, za IIIQ do 20 listopada, za IVQ do 20 stycznia roku następnego)
 • Ad a, c) PIT-36 lub PIT-36L (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy), potwierdzony datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub potwierdzenie złożenia deklaracji wydanej przez US na osobnym druku
 • Ad a, c) PIT-28 (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy), potwierdzony datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub potwierdzenie złożenia deklaracji wydanej przez US na osobnym druku
 • Ad a, c) deklaracja VAT-7 wraz z dowodami wpłat podatku VAT, potwierdzone datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie)
 • Ad c) Ewidencja Przychodów (wydruk z pozycjami dochodowymi) lub dokumenty zawierające obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe lub przez KLIENTA, jeżeli złoży na przedstawionym dokumencie oświadczenie o samodzielnie prowadzonej dokumentacji firmy, oraz dowody potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie; akceptowane są dowody wpłat dokonanych: za IQ do 20 maja, za IIQ do 20 sierpnia, za IIIQ do 20 listopada, za IVQ do 20 stycznia roku następnego)
 • Ad d) decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku (stanowi podstawę do kalkulacji dochodu w bieżącym roku kalendarzowym oraz do końca IQ roku następnego)

gospodarstwo rolne

Rodzaj źródła dochodu

 • prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa
 • dzierżawa gospodarstwa rolnego

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie5 z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej, w tym z gospodarstwa użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy
 • nakaz płatniczy lub decyzja o wymiarze podatku rolnego z Urzędu Gminy
 • decyzja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich na okres roku wskazanego na decyzji, w tym z tytułu wspierania gospodarstwa na obszarach górskich i innych o niekorzystnych warunkach gospodarowania
 • decyzja Agencji Rynku Rolnego dotycząca przyznania tzw. „płatności niezwiązanej”, decyzja dotycząca ekwiwalentu za zalesienie lub wyciąg bankowy lub inny dokument potwierdzający otrzymywanie ekwiwalentu, wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wypłatę kwoty dopłaty bezpośredniej wskazujący co najmniej rok przyznania, nr decyzji oraz ARiMR jako nadawcę
 • wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpłatę kwoty dopłaty bezpośredniej
 • aktualna umowa na kontraktację/pracę sezonową lub inny dokument potwierdzający współpracę, np. zaświadczenie5 z okręgowej spółdzielni oraz faktury/dowody wpłat dotyczące płatności z tytułu umowy na kontraktację z ostatnich 3 miesięcy lub wszystkich miesięcy współpracy sezonowej (nie są wymagane, jeżeli umowa/dokumenty zawierają informację o wypłacanych kwotach)
 • faktury/dowody wpłat dotyczące płatności z tytułu sprzedaży produktów rolnych wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

Bezpieczne raty

Korzystając z oferty „Bezpieczne Raty” Santander Consumer Bank S.A. – możesz zyskać dobrowolne ubezpieczenie swojego życia i zdrowia.

Dodatkowo w ramach Pakietu „Pomoc na zawołanie” możesz skorzystać z codziennego szybkiego oraz profesjonalnego wsparcia medycznego i technicznego.

Sprawdź, dlaczego warto się ubezpieczyć kupując na raty.